Asset Publisher

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (Xét trường hợp sinh viên khóa 38 về thi lại tốt nghiệp cùng K40)

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp

(Xét trường hợp sinh viên khóa 38 về thi lại tốt nghiệp cùng K40)

 

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp TBC
 Toàn khoá
Xếp loại tốt nghiệp Ghi chú
Các môn KH Mác-Lênin, TTHCM Kiến thức
cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
I. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
1 Đào Đức Tiến 30/05/1993 5 8 8 6.08 Trung bình khá 38CĐNL1