Asset Publisher

Danh sách sinh viên được học tiếp, tạm ngừng học và buộc thôi học năm học 2015-2016

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học - 39CĐTH - lần 4 - sau 3 kỳ

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học - 39CĐTT3 - lần 3

Danh sách sinh viên buộc thôi học -39CĐTĐ1- kỳ 3

 

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 4 - 39CĐTH

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 4 - 39CĐTĐ2

 

Danh sách sinh viên học tiếp – 39CĐTĐ1 - kỳ 5

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 3 - 39KTNL1 - tạm ngưng - lần 2 - sau 5 kỳ

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 4 - 39CĐTT3 - kỳ 5

 

Danh sách sinh viên buộc thôi học - 40CĐKTNL2 - tạm ngưng - lần - sau 1 kỳ

Danh sách sinh viên buộc thôi học - 40CĐTĐ - xét Kỳ 1 - tạm ngưng lần 2

Danh sách sinh viên buộc thôi học - 40ĐĐT3 - xét Kỳ 1 - tạm ngưng lần 2

Danh sách sinh viên buộc thôi học - 40KTNL1 - tạm ngưng - lần 4 - sau 1 kỳ

Danh sách sinh viên buộc thôi học 40ĐĐT2 - xét Kỳ 1 - tạm ngưng lần 2

 

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học - 40CĐKTN1 - tạm ngưng - lần 3 - sau 2 kỳ

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 4 - 40CĐTT2 - tạm ngừng học sau 2 kỳ

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 4 - tạm ngưng kỳ 2 - 40CĐTĐ

 

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học 39CĐKTN2 - tạm ngưng - lần 4 - sau 3 kỳ

Danh sách sinh viên học tiếp - 40TĐH - kỳ 3

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 3 - 40CĐĐT1 - kỳ 3

 

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 2 – 40KTNL1 - tạm ngưng - lần 1 - sau 4 kỳ

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 2- 40ĐĐT1 - kỳ 4 - xét sau

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 4 - 40TĐH - kỳ 4

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 4 - 40KTNL1 - tạm ngưng - l3 - sau 4 kỳ

 

Danh sách sinh viên buộc thôi học - 41ĐĐT1 - kỳ 1

Danh sách sinh viên buộc thôi học - K41KTNL - tạm ngưng lần 2 sau 2 kỳ

Danh sách sinh viên được học tiếp - K41KTNL - tạm ngưng lần 2 sau2 kỳ

Danh sách sinh viên học tiếp - 41ĐĐT2 - kỳ 1

Danh sách sinh viên ngừng học lần 3 - 41ĐĐT3 - kỳ 1

Danh sách sinh viên tạm ngừng học - K41KTNL - tạm ngưng lần 2  - sau 2 kỳ

Danh sách sinh viên tạm ngừng học lần 3 - 41TĐH - kỳ 1

 

Danh sách sinh viên ngừng học lần 2  41CNTT tạm ngưng lần 1 - sau 2 kỳ

Danh sách sinh viên ngừng học lần 2 - 41KTNL tạm ngưng lần 1 - sau 2 kỳ

 

Danh sách sinh viên buộc thôi học - 42CĐT

Danh sách sinh viên học tiếp - 42CĐT

Danh sách sinh viên tạm ngừng học - 42CĐT

 

Danh sách sinh viên buộc thôi học 42CNTT

Danh sách sinh viên được học tiếp 42CNTT

Danh sách sinh viên tạm ngưng 42CNTT

 

Danh sách sinh viên buộc thôi học 42ĐĐT1

Danh sách sinh viên học tiếp 42ĐĐT1

Danh sách sinh viên tạm ngừng học 42ĐĐT1

 

Danh sách sinh viên buộc thôi học 42ĐĐT2

Danh sách sinh viên được học tiếp 42ĐĐT2

Danh sách sinh viên tạm ngừng học 42ĐĐT2

 

Danh sách sinh viên học tiếp 42ĐTTT

 

Danh sách sinh viên học tiếp 42KTNL1

 

Danh sách sinh viên học tiếp 42KTNL2

Danh sách sinh viên tạm ngưng học 42KTNL2

 

Danh sách sinh viên buộc thôi học 42KTNL3

Danh sách sinh viên được học tiếp 42KTNL3

Danh sách sinh viên tạm ngừng học 42KTNL3

 

Danh sách sinh viên buộc thôi học 42TĐH

Danh sách sinh viên học tiếp 42TĐH

Danh sách sinh viên tạm ngừng học 42TĐH