Asset Publisher

DANH SÁCH XÉT HỌC TIẾP, TẠM NGỪNG, BUỘC THÔI HỌC (Đối tượng khóa 42, 43 thuộc diện tạm ngừng học trong học kỳ 2 năm học 2018- 2019)

 

DANH SÁCH XÉT HỌC TIẾP, TẠM NGỪNG, BUỘC THÔI HỌC

(Đối tượng khóa 42, 43 thuộc diện tạm ngừng học trong học kỳ 2 năm học 2018- 2019)