Asset Publisher

DS: xét học tiếp, tạm ngừng, buộc thôi học K43 (thuộc diện học tiếp HKII (2019-2020) và DS HSSV thuộc diện tạm ngừng học lần 3, lần 4 HKII (2019-2020))

 

DANH SÁCH XÉT HỌC TIẾP, TẠM NGỪNG, BUỘC THÔI HỌC

(Đối tượng khóa 43 thuộc diện học tiếp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)

Và danh sách HSSV thuộc diện tạm ngừng học lần 3, lần 4

trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020