Asset Publisher

Kết quả chấm phúc khảo thi tốt nghiệp năm 2014 (môn Chính trị)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh

THI TỐT NGHIỆP NĂM 2014

---------------------

----------------------

 

 

Học phần/ Môn:   Chính trị                        

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

Lớp

Điểm trước  phúc khảo

ĐIỂM SAU

PHÚC KHẢO

GHI CHÚ 

1

Nguyễn Thế Tuấn

18/11/94

39ML2

3.0

3.0

 

2

Nguyễn Văn Huấn

14/03/93

39ML2

3.0

3.0

 

3

Nguyễn Duy Mạnh

31/07/94

39ML2

3.0

3.0

 

4

Hoàng Duy Thùy

05/03/89

39ML3

2.5

2.5

 

5

Đỗ Văn Thưởng

12/02/94

39ML3

2.5

2.5

 

6

Nguyễn Bảo Lộc

19/04/94

39MT

2.0

2.0

 

 

Tổng điểm: 16.0