Asset Publisher

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 39ML1 NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP  39ML1 NĂM HỌC 2013 - 2014

 

             
STT Họ tên Ngày sinh   Ghi chú(*)
Lý thuyết tổng hợp Thực hành nghề nghiệp TN Chính trị
1 Đặng Đình Bạo 3/10/1992 8 7 5  
2 Nguyễn Tiến Công 8/3/1993 9 7 5  
3 Trần Tiến Đạt 9/19/1993 9 7 6.5  
4 Đào Thiết Giáp 10/4/1994 8 7 8  
5 Bùi Văn Hiện 11/4/1994 9 8 7.5  
6 Nguyễn Cát Hưng 8/16/1994 9 9 7.5  
7 Nguyễn Xuân Hưởng 10/26/1992 7 9 8.5  
8 Lê Văn Kiên 3/14/1993 8 9 7  
9 Kiều Duy Lai 11/27/1994 7 9 7  
10 Nguyễn Bá Phúc 12/16/1991 9 10 8.5  
11 Lữ Xuân Thành 10/20/1994 7 7 8  
12 Nguyễn Văn Tính 2/2/1994 8 7 7.5  
13 Trần Đức Trọng 8/12/1993 7 7 8  
14 Lê Xuân Trường 12/18/1994 8 10 9  
15 Đỗ Duy Tuấn 4/3/1992 8 6 8.5  
16 Nguyễn Tiến Tùng 10/7/1994 7 8 6  
17 Phạm Hữu Nhật Anh 9/28/1994 7 7 7.5  
18 Lương Thế Bình 5/16/1994 8 7 7.5  
19 Nguyễn Văn Chung 11/25/1994 9 8 8.5  
20 Phạm Đỗ Cung 9/6/1993 8 7 7.5  
21 Hán Văn Cường 9/14/1994 7 7 7.5  
22 Lê Khắc Đại 6/10/1993 9 7 7.5  
23 Đồng Văn Đông 1/4/1993 7 8 6  
24 Nguyễn Mạnh Đức 2/6/1994 8 9 6  
25 Trần Văn Hoàn 12/20/1994 9 9 6.5  
26 Lê Văn Hùng 12/26/1994 7 7 7  
27 Vũ Văn Khánh 6/15/1993 7 8 6  
28 Đỗ Văn Luyện 8/20/1989 8 9 7  
29 Nguyễn Văn Lưu 1/18/1994 8 7 5  
30 Lê Thiêm Ngọc 10/10/1991 9 9 8  
31 Mã Văn Phú 10/15/1993 8 8 7  
32 Nguyễn Bá Thành 6/30/1994 8 7 6  
33 Nguyễn Văn Thành 8/20/1993 9 10 6.5  
34 Phạm Văn Tùng 8/27/1991 8 9 6.5  
35 Nguyễn Văn Vũ 2/24/1994 8 7 5.5  
36 Phạm Quốc Vương 11/7/1994 8 7 6.5