Asset Publisher

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 39ML3 NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP  39ML3 NĂM HỌC 2013 - 2014

 

             
STT Họ tên Ngày sinh   Ghi chú(*)
Lý thuyết tổng hợp Thực hành nghề nghiệp TN Chính trị
1 Nguyễn Khắc Chung 8/21/1993 7 8 5  
2 Nguyễn Duy Đạo 12/11/1994 7 6 5  
3 Nguyễn Tiến Đạt 5/25/1994 8 8 5.5  
4 Vũ Minh Hiếu 5/3/1994 7 8 6  
5 Nguyễn Hữu Hiệp 6/1/1992 9 8 6  
6 Chu Huy Hoàng 12/12/1994 8 9 8  
7 Phùng Xuân Nguyên 7/21/1994 7 7 3  
8 Nguyễn Thanh Sơn 2/2/1994 7 7 8.5  
9 Lê Trọng Tấn 8/14/1994 7 7 6  
10 Hoàng Quang Thanh 5/11/1987 8 7 5  
11 Đặng Mạnh Tú 2/8/1994 7 7 5  
12 Lê Việt Tú 12/26/1994 7 7 7  
13 Nguyễn Xuân Việt 9/2/1990 7 8 6  
14 Đỗ Hữu Bình 12/12/1994 8 7 6  
15 Đặng Văn Bính 11/7/1991 8 8 5.5  
16 Lê Xuân Bền 7/16/1994 9 7 7  
17 Nguyễn Văn Công 11/2/1994 7 7 8  
18 Nguyễn Mạnh Cường 1/18/1994 7 8 7  
19 Hồ Bá Dũng 8/1/1993 8 7 7  
20 Hà Văn Định 7/13/1994 7 7 7.5  
21 Đào Văn Đoan 5/1/1993 8 7 7  
22 Phùng Thị Thu Hà 11/15/1993 8 8 7  
23 Nguyễn Đăng Hải 4/14/1993 8 7 6  
24 Trịnh Đình Hoài 6/14/1991 8 7 5  
25 Nguyễn Khắc Huy 6/14/1992 7 7 6.5  
26 Lê Văn Hưng 1/21/1992 7 7 5  
27 Nguyễn Văn Kiều 6/23/1985 8 7 6  
28 Nguyễn Xuân Long 7/7/1993 8 7 6  
29 Khổng Minh Quang 11/28/1993 8 8 7  
30 Nguyễn Văn Thái 1/14/1993 7 7 5  
31 Phạm Văn Thắng 1/9/1994 9 8 5  
32 Phạm Minh Thông 4/21/1993 7 7 5  
33 Hoàng Duy Thuỳ 3/5/1989 8 8 2.5  
34 Đỗ Văn Thưởng 2/12/1994 7 7 2.5  
35 Đỗ Mạnh Toàn 11/2/1994 7 7 5.5  
36 Nguyễn Văn Trọng 2/2/1993 8 7 5.5  
37 Nguyễn Văn Trường 5/1/1993 7 7 6  
38 Tạ Quốc Tuân 4/30/1994 8 8 7