Asset Publisher

KH: Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp K44 CĐ, K44 TC (THCS) và K45 TC (THPT)

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Khóa 44 (2018 - 2020) hệ Cao đẳng,

Khóa 44 (2018 - 2020) hệ trung cấp (THCS)

và Khóa 45 (2018 - 2020) hệ trung cấp (THPT)