Asset Publisher

Lịch thi lần 1 học kỳ 5 - Hệ cao đẳng chính quy Khóa 40

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 5 - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 40 

Năm học 2015 - 2016

 

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

40ĐTTT1

07/12 - 12/12

 

 

 

 

KTCM&MVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H109

 

 

 

 

 

14/12 - 19/12

 

 

 

 

KTTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H109

 

 

 

 

 

21/12 - 26/12

HTVT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40ĐTTT2

07/12 - 12/12

 

 

 

 

KTCM&MVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H105

 

 

 

 

 

14/12 - 19/12

 

 

 

 

 

 

TTVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H103

 

 

 

21/12 - 26/12

HTVT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40KTNL1

07/12 - 12/12

 

 

 

Lò hơi

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

 

 

H505

 

 

 

H505

 

 

14/12 - 19/12

 

 

 

TĐHHTL&ĐHKK

 

 

PLĐC

 

 

 

 

 

H505

 

 

H104

 

 

21/12 - 26/12

 

ĐTCS

 

TKHTĐHKK

 

 

ĐAKTĐHKK

 

 

 

H505

 

H505

 

 

H104

 

 

40KTNL2

07/12 - 12/12

 

 

 

Lò hơi

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

 

 

H307

 

 

 

H307

 

 

14/12 - 19/12

 

 

 

TĐHHTL&ĐHKK

 

 

 

 

PLĐC

 

 

 

H307

 

 

 

 

H103

21/12 - 26/12

 

ĐTCS

 

TKHTĐHKK

 

 

 

 

ĐAKTĐHKK

 

H307

 

H307

 

 

 

 

H103

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

40THUD

07/12 - 12/12

 

 

 

 

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

14/12 - 19/12

LĐBTMT

 

 

 

CNPM

 

 

 

LTWeb

 

H405

 

 

 

H103

 

 

 

C201

 

21/12 - 26/12

TMĐT

 

 

 

LTWin

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

C202

 

 

 

 

 

40CNTT

07/12 - 12/13

 

 

ASP.Net

 

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

 

C202

 

 

 

 

H101

 

 

14/12 - 19/13

LR&BTMT

 

 

 

CNPM

 

 

 

 

 

H405

 

 

 

H103

 

 

 

 

 

21/12 - 26/13

 

 

KTTSL

 

 

 

HQTCSDL

 

 

 

 

 

H104

 

 

 

C202

 

 

 

40ĐĐT2

07/12 - 12/15

 

 

 

 

 

XLTHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

14/12 - 19/15

 

TTHCM

 

 

 

 

 

TB - HTTĐ

 

 

 

H505

 

 

 

 

 

H307

 

 

21/12 - 26/15

 

 

 

 

ĐKLT(PLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

H304

 

 

 

 

40ĐĐT3

07/12 - 12/16

 

 

 

 

 

XLTHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H307

 

 

 

 

14/12 - 19/16

 

TTHCM

 

 

 

 

 

TB - HTTĐ

 

 

 

H307

 

 

 

 

 

H505

 

 

21/12 - 26/16

 

 

ĐKLT(PLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

H304

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần).