Asset Publisher

Lịch thi lần 1, khóa 47, HKI, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun (điều chỉnh), Khoa Điện tử - Viễn thông

 

LỊCH THI

LẦN 1, KHÓA 47, KỲ THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN (ĐIỀU CHỈNH) 

(Học kỳ: 1 - Năm học: 2020 - 2021)

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG