Asset Publisher

Lịch thi lần 2 HK4 - hệ cao đẳng chính quy K42 khoa Điện - Điện tử

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ IV - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 42 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Năm học 2017 - 2018

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42TĐH

20/11 - 25/11

 

 

 

 

 

 

 

 

TBĐ&ĐTTM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H301

 

27/11 - 02/12

 

 

 

ĐLCM(T8,9)

 

ĐKLTPLC(T8,9)
KTĐKTĐ(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

H304

 

 

 

 

42CĐT

20/11 - 25/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RobotCN(T8,9)
VĐK(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H102

27/11 - 02/12

 

 

 

ĐLCM(T8,9)

 

ĐKLTPLC(T8,9)
KTĐKTĐ(T10,11)

 

 

 

KTDN(T8,9)
CNTLKN(T10,11)

 

 

 

H101

 

H304

 

 

 

H102

42Đ ĐT1

20/11 - 25/11

 

 

 

 

 

 

KTTSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H108

 

 

 

27/11 - 02/12

 

 

 

ĐLCM(T8,9)
AnhCN(T10,11)

 

 

KTAudio
Video
(T2,3)
TĐ Đ(T4,5)

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

H108

 

 

 

42Đ ĐT2

20/11 - 25/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTTSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H102

27/11 - 02/12

 

 

 

ĐLCM(T8,9)
AnhCN(T10,11)

 

 

 

 

 

KTAudio
Video
(T8,9)
TĐ Đ(T10,11)

 

 

 

H101

 

 

 

 

 

H102

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần