Asset Publisher

Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - hệ Cao đẳng nghề khóa 42 (điều chỉnh)

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ III - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 42 (điều chỉnh)

Năm học 2017 - 2018

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42KTNL1

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

 

ĐHKK(T2,3)
BQMN(T4,5)

 

 

 

 

KTSấy

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

21/08 - 26/08

 

 

AnhCN

 

 

 

 

NLTĐ ĐC&ĐK(T8,9)
KTĐT(T10,11)

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

42KTNL2

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

 

ĐHKK(T2,3)
BQMN(T4,5)

 

 

 

 

KTSấy

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

21/08 - 26/08

 

 

AnhCN

 

 

 

 

NLTĐ ĐC&ĐK(T8,9)
KTĐT(T10,11)

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

42KTNL3

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

 

ĐHKK(T2,3)
BQMN(T4,5)

 

 

 

 

KTSấy

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

21/08 - 26/08

 

 

AnhCN

 

 

 

 

NLTĐ ĐC&ĐK(T8,9)
KTĐT(T10,11)

 

 

 

 

H505

 

 

 

 

H506

 

 

42ĐTTT

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

CTMT(T8,9)
XLTHS(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

ATĐT(T8,9)
MMT(T10,11)

 

H403

 

 

 

 

 

 

 

H403

21/08 - 26/08

 

 

 

 

 

KTVXL(T8,9)
TBĐCVT(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H403

 

 

 

 

42CNTT

07/08 - 12/08

 

 

 

 

 

 

 

TTHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

14/08 - 19/08

 

 

 

 

MMT&TT(T8,9)
PTTKHT(T10,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

 

 

 

 

 

21/08 - 26/08

XLTHS

 

 

 

LR&BTMT(T8,9)
LTJava(T10,11)

 

 

 

 

 

H505

 

 

 

H405

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần

Lớp 42Đ ĐT1; 42Đ ĐT2; 42TĐH; 42CĐT: thi từ ngày 20/11/17 - 09/12/17, Lịch thi cụ thể Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau