Asset Publisher

QĐ: V/v cảnh báo KQ học tập HK2 (2019-2020) đối với HSSV CĐ,TC và xét học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học cho HSSV K42,43

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 khóa 46

đối với HSSV trình độ Cao đẳng, Trung cấp và xét học tiếp, tạm ngừng học,

buộc thôi học cho HSSV khóa 42, 43