Asset Publisher

QĐ: V/v công nhận tốt nghiệp cho HSSV K45 (2018-2021) và K44 (2017-2020) trình độ CĐ, K45 (2018-2020) trình độ TC (đói tượng tốt nghiệp THCS)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp cho HSSV khóa 45 (2018-2021) và

khóa 44 (2017-2020) trình độ cao đẳng, khóa 45 (2018-2020) trình độ trung cấp

(đói tượng tốt nghiệp THCS)