Asset Publisher

QĐ: V/v công nhận tốt nghiệp kèm danh sách SV được công nhận TN cho SV K46 (2019-2020) hệ CĐ liên thông và K43 (2016-2019) hệ CĐ

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 46 (2019-2020)

hệ Cao đẳng liên thông và khóa 43 (2016-2019) hệ Cao đẳng