Asset Publisher

QĐ: V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá trong Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

 

QUY ĐỊNH
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá

trong Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-CĐTĐL ngày 20 tháng 11 năm 2020 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội)