Asset Publisher

TB: Danh sách HSSV được công nhận TN; không được công nhận TN. K44,45 - Trình độ CĐ,TC (dự kiến).

 

THÔNG BÁO

Danh sách HSSV được công nhận tốt nghiệp; không được công nhận tốt nghiệp. 

Khóa 44, 45 - Trình độ Cao đẳng, Trung cấp (dự kiến).