Asset Publisher

TB: Số 100 /TB-TCKT. V/v tạm thu Học phí kỳ I năm học 2021-2022 K46, K47 hệ CĐ, TC và trả lại học phí và các khoản kinh phí chưa thực hiện trong học kỳ II năm học 2020-2021

 

THÔNG BÁO

(Số: 100 /TB-TCKT)

Về việc tạm thu Học phí kỳ I năm học 2021 - 2022 K46, K47 hệ CĐ, TC và trả lại

học phí và các khoản kinh phí chưa thực hiện trong học kỳ II năm học 2020 - 2021