Asset Publisher

TB: Số-92/TB-TCKT, V/v thu Học phí, các khoản kinh phí đầu năm học đối với HSSV K48 hệ Cao đẳng, Trung cấp năm học 2021-2022 (lần 2)

 

THÔNG BÁO

(Số: 92/TB-TCKT)

Về việc thu Học phí, các khoản kinh phí đầu năm học

đối với HSSV khóa 48 hệ Cao đẳng, Trung cấp năm học 2021-2022 (lần 2)