Asset Publisher

TB: V/v khai báo y tế bằng mã QR - Code và tăng cường phòng chống dịch khi quay trở lại học tập

THÔNG BÁO

Về việc khai báo y tế bằng mã QR - Code và tăng cường phòng chống dịch

khi quay trở lại học tập

 

                    1. THÔNG BÁO

                    2. HƯỚNG DẪN HSSV KHAI BÁO Y TẾ BẰNG QR-CODE

                    3. DANH SÁCH CÁC VÙNG DỊCH COVID - 19 TRÊN CẢ NƯỚC 

                       (Cập nhật ngày 03/3/2021)