Asset Publisher

Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 42 - học kỳ IV (năm học 2016-2017) từ ngày 16/01/2017 đến 13/05/2017

   THỜI KHOÁ BIỂU HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 42 - HỌC KỲ IV (Năm học 2016 - 2017)

                  Từ tuần 24(16/01/2017) đến hết tuần 40(13/05/2017)    

I. Lớp học ổn định (cho nhóm học phần)

1.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông

  •  Lớp 42ĐTTT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

8-9

MTINH200

CTMT

(2,2,0)

Đ.Nhung

H 403

10-11

VTHONG210

XLTHS

(2,2,0)

Nguyệt

H 403

4

8 - 11

MANG210

MMT

(3,2,1)

N.Thu

H 403

6

10-11

VTHONG250

ATĐT

(2,2,0)

Lan

H 403

7-9

VTHONG220

TBĐCVT

(3,3,0)

C.Huy

H 403

5

8 - 11

VTHONG221

TTVTCB

(2,0,2)

Q Huy

H202

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: TTHCM, KTVXL

Học phần MMT học thực hành bắt đầu từ tuần 34 (27/03/2017), phòng học thực hành tại H406          

2.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

  •  Lớp 42KTNL1

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

1-2

NHIET220

KTSấy

(2,2,0)

Đ.Hùng

H109

4

8-11 (ca 2)

DIEN209

TTĐCB

(2,0,2)

Cương

H501

4

2-6 (ca 1)

DIEN209

TTĐCB

(2,0,2)

Cương

H501

8-11 (ca 1)

NLANH212

TTML

(2,0,2)

Đồng

K03

5

2-5 (ca 1)

TIN210

Tin ƯD

(2,0,2)

Duyên

H503

2-5 (ca 2)

NLANH212

TTML

(2,0,2)

Đồng

K03

6

2-3

NLANH211

ĐHKK

(2,2,0)

T.Tân

H109

4-5

NHIET230

BQMN

(2,2,0)

B.Hùng

H109

8-11 (ca 2)

TIN210

Tin ƯD

(2,0,2)

Q.Tiến

H404

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: KTĐT, Anh CN, TTHCM, NLTĐ ĐC&ĐK

  • Lớp 42KTNL2

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2-5 (ca 1)

8-11 (ca 2)

NLANH212

TTML

(2,0,2)

T Tân

K04

2-5 (ca 2)

TIN210

Tin ƯD

(2,0,2)

P Tân

H503

3

8-9

NLANH211

ĐHKK

(2,2,0)

T.Tân

H105

5

2-5 (ca 1)

8-11 (ca 2)

DIEN209

TTĐCB

(2,0,2)

Du

H501

8-11 (ca 1) TIN210 Tin ƯD (2,0,2) P Tân H503

6

9 -10

NHIET220

KTSấy

(2,2,0)

Hoa

H108

11-12

NHIET230

BQMN

(2,2,0)

B.Hùng

H108

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: KTĐT, Anh CN, TTHCM, NLTĐ ĐC&ĐK

  • Lớp 42KTNL3

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

8-11 (ca 1)

DIEN209

TTĐCB

(2,0,2)

Đ Hà

H501

2-5 (ca 2)

DIEN209

TTĐCB

(2,0,2)

Đ Hà

H501

2-5 (ca 1)

TIN210

Tin ƯD

(2,0,2)

Q. Tiến

H404

8-11 (ca 2)

3

2-5 (ca 1)

NLANH212

TTML

(2,0,2)

K03

8 - 11 (ca 2)

NLANH212

TTML

(2,0,2)

K03

4

8-9

NLANH211

ĐHKK

(2,2,0)

B Hùng

H105

10-11

NHIET230

BQMN

(2,2,0)

B.Hùng

H105

6

11-12

NHIET220

KTSấy

(2,2,0)

H105

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: KTĐT, Anh CN, TTHCM, NLTĐ ĐC&ĐK

3. Ngành Công nghệ thông tin       

  •  Lớp 42CNTT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2-5

MTINH251

LR&BTMT

(4,1,3)

B.Chính

H108

3

4-6

MANG211

MMT

(3,3,0)

Duyên

H108

4

1 - 3

VTHONG251

XLTHS

(3,3,0)

Thiện

H108

4-6

MTINH251

LR&BTMT

(4,1,3)

B.Chính

H108


Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: TTHCM, PTTKHT và học phần tự chọn: Java

Học phần LĐBTMT :

- Tuần 28 (13/01/2016):  tiết 3-5 (thứ 2) và tiết 4-6 (thứ 4) học thực hành tại P.H405

- Từ tuần 29 (20/01/2016) học thực hành tại P. H405   

4. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  •  Lớp 42TĐH

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

5

2 - 5

VXLY206

TTVXL

(2,0,2)

Quỳnh

H302

3

7-9

TDONG270

ĐKLTPLC

(4,2,2)

H.Ngọc

H108

10-12

TDONG214

KTĐKTĐ

(4,2,2)

Linh

H108

5

7-9

TDONG214

KTĐKTĐ

(4,2,2)

Linh

H104

10-12

TDONG270

ĐKLTPLC

(4,2,2)

H.Ngọc

H104

6

7-12

DIEN208

TTĐCB

(3,0,3)

P Oanh

H501

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: ĐLCM, TBĐ&ĐTTM, GDTC2

Học phần ĐKLTPLC học thực hành bắt đầu từ tuần 30 (30/02/2017) tại P.H303       Chiều thứ 3 ( tiết 7 - 12)

Học phần KTĐKTĐ học thực hành bắt đầu từ tuần 30 (30/02/2017) tại P.H303         Chiều thứ 5 ( tiết 7 - 12)

Học phần TTVXL từ tuần 27 (06/02/2017) chuyển sang học tại phòng H303

5. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

  •  Lớp 42CĐT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

10-12

CNTLKN276

CNTLKN

(3,3,0)

Trung

H108

3

7-9

TDONG270

ĐKLTPLC

(4,2,2)

H.Ngọc

H108

10-12

TDONG214

LTĐKTĐ

(4,2,2)

Linh

H108

4

2-4

VĐK277

VĐK

(3,3,0)

Tr Hường

H103

 

8-11

THKTĐ275

THKTĐ

(2,0,2)

Đ Hà

H502

5

7-9

TDONG214

KTĐKTĐ

(4,2,2)

Linh

H104

10-12

TDONG270

ĐKLTPLC

(4,2,2)

H.Ngọc

H104

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: ĐLCM, GDTC2 và học phần tự chọn Khởi tạo doanh nghiệp

Học phần ĐKLTPLC học thực hành bắt đầu từ tuần 30 (30/02/2017) tại P.H303         Chiều thứ 3 ( tiết 7 - 12)

Học phần KTĐKTĐ học thực hành bắt đầu từ tuần 30 (30/02/2017) tại P.H303           Chiều thứ 5 ( tiết 7 - 12)

6.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

 a. Lớp 42ĐĐT 1

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

3

1-6 (ca 1)

DIENTU205

TTĐTCB

(3,0,3)

Tuân

H502

7-12 (ca 2)

KTSO214

TTKTS&VXL

(3,0,3)

Nhật

H402

5

2-5

DIENTU230

KTAudio và Video

(4,4,0)

N Hương

H307

6

1-6 (ca 1)

KTSO214

TTKTS&VXL

(3,0,3)

Tr Hường

H402

7-12 (ca 2)

DIENTU205

TTĐTCB

(3,0,3)

Tuân

H502

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: ĐLCM, KTTSL, TĐĐ, Anh CN

Học phần TTKTS&VXL từ tuần 27 (ngày 06/02/2017) học tại phòng H302

 b. Lớp 42ĐĐT 2

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

1-6 (ca 1)

KTSO214

TTKTS&VXL

(3,0,3)

Tuân

H402

7-12 (ca 2)

DIENTU205

TTĐTCB

(3,0,3)

V Huy

H204

3

8-11

DIENTU230

KTAudio và Video

(4,4,0)

N Thanh

H104

5

1-6 (ca 1)

DIENTU205

TTĐTCB

(3,0,3)

V Huy

H204

7-12 (ca 2)

KTSO214

TTKTS&VXL

(3,0,3)

Tuân

H402

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: ĐLCM, KTTSL, TĐĐ, Anh CN

Học phần TTKTS&VXL từ tuần 27 (ngày 06/02/2017) học tại phòng H302

II. Lớp học độc lập (cho từng học phần riêng biệt)

1.T.Anh210 - Tiếng Anh chuyên ngành  (2,2,0)

 Các lớp sẽ học học phần Tiếng Anh chuyên ngành:

-  Lớp 42KTNL1

-  Lớp 42KTNL2

-  Lớp 42KTNL3

-  Lớp 42Đ ĐT1

-  Lớp 42Đ ĐT2

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp4-AnhCN-K42

( 04.T.Anh210)

Tâm

2

5-6

H109

 

Lớp5-AnhCN-K42

( 05.T.Anh210)

Phúc

6

7-8

H108

 

Lớp6-AnhCN-K42

( 06.T.Anh210)

Phúc

6

9-10

H105

 

Lớp7-AnhCN-K42

( 07.T.Anh210)

M Tuyết

2

5-6

H307

 

Lớp8-AnhCN-K42

( 08.T.Anh210)

Quế

4

8-9

H104

 

 

 2. CTRI203 - Đường lối cách mạng (3,3,0)       

 Các lớp sẽ học học phần Đường lối cách mạng:

-  Lớp 42TĐH

-  Lớp 42CĐT

- Lớp 42ĐĐT1

- Lớp 42ĐĐT2

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp2-ĐLCM-K42

(02.CTrị203)

Miên

4

2 – 4

H307

 

Lớp3-ĐLCM-K42

(03.CTrị203)

Miên

6

8 - 10

H102

 

3. CTrị202 - Tư tưởng Hồ Chí Minh (2,2,0)  

  Các lớp sẽ học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh:

-  Lớp 42ĐTTT

- Lớp 42KTNL3

- Lớp 42KTNL1

- Lớp 42KTNL2

- Lớp 42CNTT

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp1-TTHCM-K42

(01.CTrị202)

Sơn

3

2-3

H108

 

Lớp2-TTHCM-K42

(02.CTrị202)

Sơn

3

10-11

H101

 

Lớp3-TTHCM-K42

(02.CTrị202)

Sơn

5

10-11

H105

 

         

 4. GDTC101 - Giáo dục thể chất 1(1,0,1)      

Các lớp sẽ học học phần Giáo dục thể chất 1:

-  Lớp 42TĐH

-  Lớp 42CĐT

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp8-GDTC1-K42

(06.GDTC102)

D.Hồng

6

2-5

Sân1

 

Lớp8-GDTC1-K42

(06.GDTC102)

Tiến

5

8-11

Sân1

 

Ghi chú: Lớp 8-GDTC1-K42 từ tuần 34 (ngày 27/03/2017) sẽ nghỉ hết môn

5. VXLY201 - Kỹ thuật vi xử lý (3,3,0)  

                       Các lớp sẽ học học phần Kỹ thuật vi xử lý:

-  Lớp 42ĐTTT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp1-KTVXL-K42

(01.VXLY201)

Quỳnh

3

7-9

H101

 

Lớp1-KTVXL-K42

(01.VXLY201)

Nhật

4

8-10

H101

 

 

  6. DIENTU210 - Kỹ thuật điện tử (2,2,0)  

 Các lớp sẽ học học phần Kỹ thuật điện tử:

-  Lớp 42KTNL1

-  Lớp 42KTNL2

-  Lớp 42KTNL3

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp1-KTĐT-K42

(01.DIENTU210)

P Anh

2

3-4

H109

 

Lớp2-KTĐT-K42

(01.DIENTU210)

Nhật

4

8-9

H 506

 

Lớp3-KTĐT-K42

(01.DIENTU210)

Lan

6

7-8

H105

 

 

 7. TDONG201 - Nguyên lý tự động điều chỉnh & điều khiển (2,2,0)  

                     Các lớp sẽ học học phần Nguyên lý tự động điều chỉnh & điều khiển:

-  Lớp 42KTNL1

-  Lớp 42KTNL2

-  Lớp 42KTNL3

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp1 - NLTĐ ĐC&ĐK - K42

(01.TDONG201)

Sáng

3

4-5

H109

 

Lớp2 - NLTĐ ĐC&ĐK - K42

(01.TDONG201)

Linh

4

10-11

H 506

 

Lớp3 - NLTĐ ĐC&ĐK - K42

(01.TDONG201)

Ngọc

5

8-9

H105

 

 

 8. CNTT211 - Phân tích thiết kế hệ thống (3,3,0)  

 Các lớp sẽ học học phần Phân tích thiết kế hệ thống:

-  Lớp 42CNTT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp1-PTTKHT-K42

(01.CNTT211)

T Hằng

6

2-4

H108

 

Lớp1-PTTKHT-K42

(01.CNTT211)

Đ.Đức

5

2-4

H109

 

 

 9. DIEN240 - Trang bị điện và điện tử trên máy (3,2,1)  

 Các lớp sẽ học học phần Trang bị điện và điện tử trên máy:

-  Lớp 42TĐH

 

Được tổ chức thành các lớp sau:    

 

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 1-TBĐ và ĐTTM - K42

(01.DIEN240)

Hiệu

2

8 - 11

H102

Học LT đến hết tuần 32 (18/03/2017)

2 - 5

H301

Học Thực hành  từ  tuần 33(20/03/2017)

Lớp 1-TBĐ và ĐTTM - K42

(01.DIEN240)

Linh

6

8 - 11

H102

Học LT đến hết tuần 32 (18/03/2017)

8 - 11

H301

Học Thực hành  từ  tuần 33(20/03/2017)

         

10. DIEN230 - Truyền động điện (3,3,0)  

 Các lớp sẽ học học phần Truyền động điện:

-  Lớp 42ĐĐT1

- Lớp 42ĐĐT2

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp1-TĐĐ-K42

(01.DIEN230)

Du

2

2-4

H307

 

Lớp2-TĐĐ-K42

(02.DIEN230)

Trung

4

10-12

H104

 

           

 11. VTHONG261 - Kỹ thuật truyền số liệu (2,2,0)  

 Các lớp sẽ học học phần Kỹ thuật truyền số liệu:

-  Lớp 42ĐĐT1

- Lớp 42ĐĐT2

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp1-KTTSL-K41

(01.VTHONG261)

Đ Nhung

4

5-6

H307

 

Lớp2-KTTSL-K40

(02.VTHONG261)

N Thu

6

11-12

H102

 

III. Lớp học tự chọn

Căn cứ vào phiếu đăng ký học phần tự chọn học kỳ IV của SV đã gửi về phòng Đào tạo để lựa chọn lớp học cho phù hợp

  • LTRINH251 - Lập trình Java (3,2,1)

Các lớp sẽ học học phần Lập trình Java:

-  Lớp 42CNTT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-Java-K42

(01.LTRINH251)

P.Tân

5

2 - 5

H108

Lớp 1-Java-K42

(01.LTRINH251)

Q.Tiến

4

2 - 5

H104

 

 Ghi chú: Học phần Lập trình Java :

       - Tuần 33 (20/03/2017) từ tiết 4-5 chuyển sang học thực hành tại P.H406

       - Từ tuần 34(27/03/2017) học thực hành tại P. H406

  • KTDN172 - Khởi tạo doanh nghiệp (2,2,0)

Các lớp sẽ học học phần Khởi tạo doanh nghiệp:

-  Lớp 42CĐT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-KTDN-K42

(01.KTDN172)

Giang

2

8 – 9

H108

Lớp 1-KTDN-K42

(01.KTDN172)

GVHĐ

3

8 – 9 

H104