Asset Publisher

Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 42 - học kỳ V (năm học 2017-2018) từ ngày 07/08/2017 đến 18/11/2017

   THỜI KHOÁ BIỂU HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 42 - HỌC KỲ V (Năm học 2017 – 2018)

                  Từ tuần 01(07/08/2017) đến hết tuần 15(18/11/2017)    

I. Lớp học ổn định (cho nhóm học phần)

1.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông

  •  Lớp 42ĐTTT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2 – 5

VXLY302

TTKTVXL

(2,0,2)

Tr. Hường

H302

3

2 – 5

VTHONG324

TTVTCN1

(2,0,2)

Lan

H201

5

2 – 5

VTHONG325

TTVTCN2

(2,0,2)

Q Huy

H202

6

2 – 6

VTHONG320

KTCM&MVT

(4,3,1)

Đ. Nhung

H403

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: HTVT2   Và  các học phần tự chọn: TTKTS, TTVT

 Học phần KTCM&MVT học thực hành bắt đầu từ tuần 10 (09/10/2017) tại P.H202       

2.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

  •  Lớp 42KTNL1

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

3

7 - 8

TDONG330

TĐHHTL&ĐHKK

(2,2,0)

H103

4

2 – 5_ca1

NLANH310

TTĐHKK

(2,0,2)

Đ.Hùng

K01

5

2,3

NHIET330

Lò hơi

(2,2,0)

Hoa

H101

6

8 – 11_ca2

NLANH310

TTĐHKK

(2,0,2)

Đ.Hùng

K01

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: PLĐC, ĐTCS, ĐLCM  Và học phần tự chọn: TTLCN                                                                                                      

  • Lớp 42KTNL2

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

3

11 - 12

TDONG330

TĐHHTL&ĐHKK

(2,2,0)

H102

4

2 – 5_ca1

NLANH310

TTĐHKK

(2,0,2)

B.Hùng

K03

8 – 11_ca2

NLANH310

TTĐHKK

(2,0,2)

B.Hùng

K03

6

5 - 6

NHIET330

Lò hơi

(2,2,0)

Đ. Hùng

H102

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: PLĐC, ĐTCS, ĐLCM  Và học phần tự chọn: TTLCN

  • Lớp 42KTNL3

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2 – 5_ca1

NLANH310

TTĐHKK

(2,0,2)

K04

3

11- 12

NHIET330

Lò hơi

(2,2,0)

Đ. Hùng

H103

5

2 - 3

TDONG330

TĐHHTL&ĐHKK

(2,2,0)

H104

6

2 – 5_ca2

NLANH310

TTĐHKK

(2,0,2)

K04

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: PLĐC, ĐTCS, ĐLCM  Và học phần tự chọn: TTLCN

3. Ngành Công nghệ thông tin       

  •  Lớp 42CNTT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

8 – 11

MANG352

AT&BMTT

(2,0,2)

Đ.Đức

H405

4

8 - 11

MANG351

QTMMT

(2,0,2)

Đ.Đức

H405

5

4 - 6

VTHONG351

KTTSL

(3,3,0)

Thiện

H103

6

8 - 10

CNTT253

TTN-M

(3,3,0)

Thiện

H505

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập:  ĐLCM, CNPM, HQTCSDL  và học phần tự chọn: Lập trình Web bằng ASP.Net

4. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  •  Lớp 42TĐH

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2 – 5

TDONG312

MĐKTCTS

(3,2,1)

Hiệu

H403

3

2 – 5

TDONG320

TĐ DE&KN

(3,2,1)

Trung

H403

4

8 - 9

TDONG310

RobotCN

(2,2,0)

H.Ngọc

H506

5

3 - 4

TDONG360

ĐKQT

(2,2,0)

Linh

H403

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: TTHCM, TĐHQTSX, GDTC2  Và học phần tự chọn: Thí nghiệm robốt

Học phần MĐKTCTS học thực hành bắt đầu từ tuần 09 (02/10/2017) tại P.H301 

Học phần TĐ DE&KN học thực hành bắt đầu từ tuần 09 (02/10/2017) tại P.H303

5. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

  •  Lớp 42CĐT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2 – 5

TDONG312

MĐKTCTS

(3,2,1)

Hiệu

H403

3

2 – 5

THVXLUD374

THVXLUD

(2,0,2)

Tr. Hường

H302

7 – 12

THCNCTCK373

THCNCTCK

(3,0,3)

·  X.Hoà

K02

5

1 – 6

THTLKN375

THTLKN

(3,0,3)

Trung

H303

6

9 - 12

THKTĐT371

THKTĐT

(2,0,2)

Nguyệt

H203

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: TTHCM, GDTC2  Và học phần tự chọn: Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử

Học phần MĐKTCTS học thực hành bắt đầu từ tuần 09 (02/10/2017) tại P.H301

6.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

a. Lớp 42ĐĐT 1

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2 – 5_ca1

DIENTU330

TTĐTDD

(4,0,4)

Hoàng

H401

7 – 12_ca1

DIENTU310

TK và MPMĐT

(3,0,3)

Hoàng

H302

8 - 11_ca2

DIENTU330

TTĐTDD

(4,0,4)

V.Huy

H204

3

7,8

VTHONG310

XLTHS

(2,2,0)

N. Hương

H105

9 - 12

TDONG310

TB-HTTĐ

(4,4,0)

Linh

H105

4

1 – 6_ca2

DIENTU310

TK và MPMĐT

(3,0,3)

Hoàng

H302

8 - 11_ca2

DIENTU330

TTĐTDD

(4,0,4)

V.Huy

H204

5

8 – 11_ca1

DIENTU330

TTĐTDD

(4,0,4)

Hoàng

H401

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: TTHCM, ĐKLT(PLC)  Và học phần tự chọn: TTVĐK

b. Lớp 42ĐĐT 2

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

1 – 6_ca2

DIENTU310

TK và MPMĐT

(3,0,3)

Tuân

H303

3

2 - 5_ca1

DIENTU330

TTĐTDD

(4,0,4)

Q. Chính

H401

7 - 10_ca2

DIENTU330

TTĐTDD

(4,0,4)

Q. Chính

H401

4

2 – 5_ca1

DIENTU330

TTĐTDD

(4,0,4)

Q. Chính

H401

7 – 12_ca1

DIENTU310

TK và MPMĐT

(3,0,3)

Tuân

H303

8 - 11_ca2

DIENTU330

TTĐTDD

(4,0,4)

Q. Chính

H401

6

1 - 4

TDONG310

TB-HTTĐ

(4,4,0)

Ngọc

H103

5 - 6

VTHONG310

XLTHS

(2,2,0)

N. Hương

H103

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập:  TTHCM, ĐKLT(PLC)   Và học phần tự chọn: TTVĐK

II. Lớp học độc lập (cho từng học phần riêng biệt)

1. CTrị202. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2,2,0)  

Các lớp sẽ học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh:

-  Lớp 42Đ ĐT1

- Lớp 42CĐT

-  Lớp 42Đ ĐT2

- Lớp 42TĐH

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 4-TTHCM-K42

(04.CTrị202)

Sơn

5

5 - 6

H506

Lớp 5-TTHCM-K42

(05.CTrị202)

Sơn

6

7 - 8

H506

2. LUAT101. Pháp luật đại cương (2,2,0)  

Các lớp sẽ học học phần Pháp luật đại cương:

-  Lớp 42KTNL1

-  Lớp 42KTNL2

-  Lớp 42KTNL3

 

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 4-PLĐC-K42

(04.LUAT101)

P.Hồng

5

4 - 5

H101

Lớp 5-PLĐC-K42

(05.LUAT101)

Tám

3

9 - 10

H102

3. VTHONG323. Hệ thống viễn thông 2 (2,2,0)  

Các lớp sẽ học học phần Hệ thống viễn thông 2

-  Lớp 42ĐTTT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp1-HTVT2-K42

(01.VTHONG323)

Thu

4

4,5

H403

Lớp1-HTVT2-K42

(01.VTHONG323)

Lan

6

11 - 12

H101

4.DIENTU321. Điện tử công suất(2,2,0)  

Các lớp sẽ học học phần Điện tử công suất:

-  Lớp 42KTNL1

-  Lớp 42KTNL2

-  Lớp 42KTNL3

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-ĐTCS-K42

(01.DIENTU321)

Hoàng

5

4 - 5

H102

Lớp 2-ĐTCS-K42

(02.DIENTU321)

Sáng

3

9 - 10

H103

5. CNTT351. Công nghệ phần mềm(2,2,0)  

Các lớp sẽ học học phần Công nghệ phần mềm:  

-  Lớp 42CNTT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-CNPM-K42

(01.CNTT351)

T.Hằng

6

11 - 12

H505

Lớp 1-CNPM-K42

(01.CNTT351)

T.Hương

4

1 – 2

H101

6. CNTT352. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL(3,1,2)  

Các lớp sẽ học học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:  

-  Lớp 42CNTT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-HQTCSDL -K42

(01.CNTT352)

T.Hằng

3

8 - 12

H505

Lớp 1-HQTCSDL -K42

(01.CNTT352)

V.Hồng

5

1 – 5

H103

Học phần HQTCSDL SQL học thực hành bắt đầu từ tuần 04 (28/08/2017) tại P.H503          

7 TDONG315. Tự động hoá quá trình sản xuất (2,2,0)  

Các lớp sẽ học học phần Tự động hoá quá trính sản xuất:

-  Lớp 42TĐH

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

 

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-TĐHSX-K42

(01.TDONG315)

P. Oanh

4

10 – 11

H506

Lớp 1-TĐHSX-K42

(01.TDONG315)

Linh

3

11 - 12

H103

   8. TDONG371. Điều khiển lập trình PLC (3,2,1)  

Các lớp sẽ học học phần Điều khiển lập trình PLC:

-  Lớp 42Đ ĐT1

-  Lớp 42Đ ĐT2

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 1-ĐKLT-K42

(01.TDONG371)

Linh

6

9 – 12

H506

Học LT từ tuần 01 (07/08/17)

đến hết tuần 08(30/09/17)

6

2 - 5 _ca1

H304

Học Thực hành  từ  tuần 09(02/10/17) đến hết tuần 15(18/11/17)

9 - 12_ca2

Lớp 2-ĐKLT-K42

(02.TDONG371)

P.Oanh

5

 

1 - 4

H506

Học LT từ tuần 01 (07/08/17)

đến hết tuần 08(30/09/17)

1-4_ca1

8-11_ca2

H304

Học Thực hành  từ  tuần 09(02/10/17) đến hết tuần 15(18/11/17)

9. GDTC102 - Giáo dục thể chất 2(1,0,1)      

Các lớp sẽ học học phần Giáo dục thể chất 2:

-  Lớp 42TĐH

-  Lớp 42CĐT

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp8-GDTC2-K42

(08.GDTC102)

Tiến

5

8-11

Sân1

 

Lớp8-GDTC2-K42

(08.GDTC102)

D.Hồng

2

9-12

Sân1

 

Ghi chú: Lớp 8-GDTC2-K42 học vào các tuần lẻ: 01(07/08/2017), 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15

10. CTrị203. Đường lối cách mạng(3,3,0)       

Các lớp sẽ học học phần Đường lối cách mạng:

-  Lớp 42KTNL1

- Lớp 42CNTT

-  Lớp 42KTNL2

-  Lớp 42KTNL3

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 4-ĐLCM-K42

(04.CTrị203)

Miên

2

9 – 11

H104

Lớp 5-ĐLCM-K42

(05.CTrị203)

Miên

5

1 - 3

H103

Lớp 6-ĐLCM-K42

(06.CTrị203)

Miên

4

2 - 4

H103

III. Lớp học tự chọn

Căn cứ vào phiếu đăng ký học phần tự chọn học kỳ V của SV đã gửi về phòng Đào tạo để lựa chọn lớp học cho phù hợp.

  1. VTHONG363 . Thông tin vệ tinh(2,2,0)

Các lớp sẽ học học phần Thông tin vệ tinh: 

    -  Lớp 42ĐTTT

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-TTVT-K42

( 01.VTHONG363)

Lan

4

2,3

H403

Lớp 1-TTVT-K42

( 01.VTHONG363)

Nguyệt

5

11,12

H103

2. KTSO302 . Thực tập kỹ thuật số(2,0,2)

Các lớp sẽ học học phần Thực tập kỹ thuật số:

-  Lớp 42ĐTTT

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-TTKTS-K42

( 01.KTSO302)

Đ.Tuấn

5

7 - 10

H402

Lớp 1-TTKTS-K42

( 01.KTSO302)

Đ.Nhung

2

9 - 12

H402

3. NLANH312 . Thực tập lạnh công nghiệp(2,0,2)

Các lớp sẽ học học phần Thực tập lạnh công nghiệp:  

   -  Lớp 42KTNL1

  -  Lớp 42KTNL2

                     -  Lớp 42KTNL3

 

 

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-TTLCN-K42

( 01.NLANH312)

Đồng

4

8 - 11

K01

Lớp 2-TTLCN-K42

( 02.NLANH312)

Đồng

6

2 - 5

K01

Lớp 3-TTLCN-K42

( 03.NLANH312)

Đồng

2

2 - 5

K01

Lớp 4-TTLCN-K42

( 04.NLANH312)

Đồng

2

8 – 11

K01

Lớp 5-TTLCN-K42

( 05.NLANH312)

2

8 – 11

K04

Lớp 6-TTLCN-K42

( 06.NLANH312)

6

8 – 11

K04

4. CNTT355 . Lập trình Web bằng ASP.Net(3,2,1)

Các lớp sẽ học học phần Lập trình Web bằng ASP.Net:

   -  Lớp 42CNTT

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-ASP.Net-K42

( 01.CNTT355)

Q.Tiến

2

3 – 6

H506

Lớp 1-ASP.Net-K42

( 01.CNTT355)

T.Hằng

4

1 – 4

H103

               

Học phần LTWeb bằng ASP.Net học thực hành bắt đầu từ tuần 09 (02/10/2017) tại P.H404       

 5. TDONG313 . Thí nghiệm Robốt (2,0,2)

Các lớp sẽ học học phần Thí nghiệm Robốt:

  -  Lớp 42TĐH

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-TNRB-K42

( 01.TDONG313)

Tuân

6

2 – 5

H302

Lớp 1-TNRB-K42

( 01.TDONG313)

Hoàng

6

9 – 12

H302

6. TKMDT376 . Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử (3,0,3)

 Các lớp sẽ học học phần Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử:

     -  Lớp 42CĐT

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-TK&MPMĐT-K42

( 01.TKMDT376)

Tuân

4

7 - 12

H303

Lớp 1-TK&MPMĐT-K42

( 01.TKMDT376)

Hoàng

6

1 - 6

H303

               

7. VXLY370. Thực tập vi điều khiển(2,0,2)

Các lớp sẽ học học phần Thực tập vi điều khiển:

 

                                -  Lớp 42Đ ĐT1

                        -  Lớp 42Đ ĐT2

 

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 1-TTVĐK-K42

( 01.VXLY370)

Luyến

4

8 - 11

H302

Lớp 2-TTVĐK-K42

( 02.VXLY370)

Tuân

5

8 - 11

H303

Lớp 3-TTVĐK-K42

( 03.VXLY370)

Nhật

2

8 – 11

H304

Lớp 4-TTVĐK-K42

( 04.VXLY370)

Nhật

3

2 – 5

H304