Asset Publisher

Thời khóa biểu <điều chỉnh>, từ tuần 06 (2/9/2019) đến hết tuần 09 (28/9/2019)

 

THỜI KHOÁ BIỂU <điều chỉnh>

Từ tuần 06 (2/9/2019) đến hết tuần 09 (28/9/2019)

Lớp: K46 - ĐĐT và K46 - KTML3