Asset Publisher

Thông báo danh sách HSSV được cấp học bổng kỳ 2 năm học 2015 - 2016

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 HỌC KỲ II: KHÓA 42 HỆ CAO ĐẲNG, HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ, TCCN

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

TT

Mã HSSV

Họ và tên

Kết quả học tập và rèn luyện 

 

Loại HB

Ghi chú

TBC học tập

XL rèn luyện

I. Khóa 42 hệ Cao đẳng chính quy

Lớp 42 CNTT

Tổng số học bổng

2

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

2

Loại 3:

0

1

426TC60451

ĐỗThành Đạt

8,82

Xuất sắc

2

 

2

426TC60459

Đào Đức Mạnh

8,82

Xuất sắc

2

 

Lớp 42 ĐTTT

Tổng số học bổng

1

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

0

Loại 3:

1

3

426TC10018

Nguyễn Văn Lới

7,16

Tốt

3

 

Lớp 42 KTNL1

Tổng số học bổng

5

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

0

Loại 3:

5

4

426TC20106

Ngô Văn Quang

7,94

Tốt

3

 

5

426TC20120

Đỗ Anh Tuấn

7,56

Tốt

3

 

6

426TC20110

Nguyễn Đình Sơn

7,50

Xuất sắc

3

 

7

426TC20108

Ngô Tiến Quý

7,39

Tốt

3

 

8

426TC20114

Đoàn Đức Thiện

7,39

Tốt

3

 

Lớp 42 KTNL2

Tổng số học bổng

5

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

2

Loại 3:

3

9

426TC20178

Nguyễn Hữu Trung

8,50

Xuất sắc

2

 

10

426TC20168

Nguyễn Văn Quyết

8,28

Xuất sắc

2

 

11

426TC20138

Phạm Minh Đệ

7,61

Xuất sắc

3

 

12

426TC20167

Trần Văn Quân

7,61

Xuất sắc

3

 

13

426TC20151

Trần Văn Huân

7,50

Tốt

3

 

Lớp 42 KTNL3

Tổng số học bổng

5

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

0

Loại 3:

5

14

426TC20228

Đoàn Hồng Thắng

7,89

Xuất sắc

3

 

15

426TC20233

Ngô Doãn Trường

7,44

Tốt

3

 

16

426TC20197

Trần Tiến Đạt

7,39

Xuất sắc

3

 

17

426TC20212

Trương Quang Minh

7,33

Tốt

3

 

18

426TC20227

Bùi Nho Thạo

7,28

Xuất sắc

3

 

Lớp 42 CĐT

Tổng số học bổng

1

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

1

Loại 3:

0

19

426TC50431

Đỗ Văn Duy

8,90

Tốt

2

 

Lớp 42 TĐH

Tổng số học bổng

2

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

0

Loại 3:

2

20

426TC30260

Giáp Văn Tài

7,95

Xuất sắc

3

 

21

426TC30251

Nguyễn Hoàng Huy

7,65

Tốt

3

 

Lớp 42 ĐĐT1

Tổng số học bổng

4

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

4

Loại 3:

0

22

426TC40353

Ưng Sỹ Nguyên

8,75

Xuất sắc

2

 

23

426TC40324

Trần Thanh Dũng

8,60

Tốt

2

 

24

426TC40328

Nguyễn Quang Đỗ

8,40

Xuất sắc

2

 

25

426TC40344

Nguyễn Trung Kiên

8,30

Xuất sắc

2

 

Lớp 42 ĐĐT2

Tổng số học bổng

5

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

2

Loại 3:

3

26

426TC40384

Hoàng Thị Hằng

8,65

Xuất sắc

2

 

27

426TC40405

Phạm Văn Nghĩa

8,45

Xuất sắc

2

 

28

426TC40386

Trần Minh Hiệp

7,90

Xuất sắc

3

 

29

426TC40376

Vũ Nhậm Cường

7,55

Tốt

3

 

30

426TC40392

Nguyễn Văn Huy

7,20

Xuất sắc

3

 

II. Khóa 42 hệ Cao đẳng nghề

Lớp 42 KTML

Tổng số học bổng

2

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

0

Loại 3:

2

31

425NML0015

Hoàng Hai Long

7,8

Tốt

3

 

32

425NML0013

Đỗ Việt Hưng

7,7

Xuất sắc

3

 

III. Khóa 42 hệ TCCN

Lớp 42 ML

Tổng số học bổng

3

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

0

Loại 3:

3

33

422ML00027

Lê Huy Mạnh

7,8

Xuất sắc

3

 

34

422ML00015

Nguyễn Đình Hải

7,7

Xuất sắc

3

 

35

422ML00039

Trần Văn Thuận

7,6

Xuất sắc

3

 

Lớp 42 ĐCN

Tổng số học bổng

1

Trong đó

Loại 1:

0

Loại 2:

0

Loại 3:

1

36

422ĐCN0072

Trần Ngọc Anh

7,1

Khá

3