Asset Publisher

Thông báo điều chỉnh lịch học phòng thi các lớp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch thi, phòng thi của các lớp

 

-  Căn cứ kế hoạch thi tuyển chọn giáo viên dự thi GVDDG TCCN toàn quốc 2015 ;

-  Căn cứ lịch thi lần 1, 2 của các lớp,

 Phòng Đào tạo - NCKH thông báo tới các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong trường lịch điều chỉnh thứ 5 ngày 18/06/2015 cụ thể như sau:

 

Lớp

Môn thi

Lịch cũ

Lịch điều chỉnh

Thời gian

Tiết

Phòng

Thời gian

Tiết

Phòng

39ĐTTT1

KTCSN

Thứ 5 18/06/2015

2 – 6

8 – 12

H103

Thứ 5 18/06/2015

4 – 6

8 - 12

H206

39ĐTTT3

KTCN

2 – 6

8 – 12

H105

4 – 6

8 - 12

H307

40KTNL1

NLTĐ ĐC&ĐK

 

KTĐT

Chiều thứ 5 18/06/2015

8,9

H101

Chiều thứ 5 18/06/2015

8,9

H505

40KTNL2

10,11

10,11

41Đ ĐT2

Toán CC2

Sáng thứ 5 18/06/2015

2,3

H101

Sáng thứ 5 18/06/2015

2,3

H504

41Đ ĐT3

Toán CC2

2,3

H102

2,3

H505