Asset Publisher

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu tại trường

TRƯỞNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HN

PHÒNG ĐÀO TẠO – NCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



 

THÔNG BÁO

v/v  điều chỉnh  thời khoá biểu tại trường

 

Căn cứ thời khoá biểu các khoá tại trường và tại các trung tâm;

Phòng đào tạo – NCKH thông báo về việc điều chỉnh thời khoá biểu lớp hệ cao đẳng nghề khóa 41 và hệ cao đẳng khoá 42, khoá 43 tại trường, cụ thể như sau:

 

TT

LỚP

MÔN HỌC

(GIÁO VIÊN)

TKB CŨ

TKB ĐIỀU CHỈNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thứ (tiết)

Phòng

1

41KTML

TKLĐSB

HTĐH

(thầy Tú)

Thứ 4,

(tiết 4-6), phòng H108

Sáu

(tiết 8 - 10)

H506

Từ ngày 06/03/2017 (tuần 31)

đến ngày 08/04/2017 (tuần 35)

2

43Đ ĐT1

TBĐCN

(thầy Trung)

Thứ 6,

(tiết 10-12), phòng H307

Sáu

(tiết 7 - 9)

H307

Từ ngày 03/03/2017 (tuần 30)

đến ngày 20/05/2017 (tuần 41)

3

Lớp 3 – AnhCB2 – K43

AnhCB2

(cô Quế)

Thứ 6,

(tiết 7-9), phòng H307

Sáu

(tiết 10 - 12)

H307

4

42KTNL3

Ca 2

TTML

(thầy Tú)

Thứ 2,

(tiết 2-5), phòng K03

Ba

(tiết 8-11)

K03

Từ ngày 06/03/2017 (tuần 31)

đến ngày 13/05/2017 (tuần 40)

5

43KTNL1

Ca 2

TT Hàn

(thầy Đ Tân)

Thứ 2,

(tiết 8-11), phòng K02

Thứ 2

(tiết 8-11)

K01

Từ ngày 06/03/2017 (tuần 31)

đến ngày 20/05/2017 (tuần 41)

 

Đề nghị các thầy cô giáo và các em  học sinh – sinh viên nghiêm túc thực hiện .

 

TRƯỞNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HN

PHÒNG ĐÀO TẠO – NCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

v/v  điều chỉnh  thời khoá biểu tại trường

 

Căn cứ thời khoá biểu các khoá tại trường và tại các trung tâm;

Phòng đào tạo – NCKH thông báo về việc điều chỉnh thời khoá biểu lớp hệ cao đẳng nghề khóa 42 và hệ cao đẳng chính quy khoá 43 tại trường, cụ thể như sau:

 

TT

LỚP

MÔN HỌC

(GIÁO VIÊN)

TKB CŨ

TKB ĐIỀU CHỈNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thứ (tiết)

Phòng

1

42KTML

HTĐHCB

(thầy Tú)

Thứ 4,

(tiết 8-12), phòng K01

Sáu

(tiết 2 - 6)

K01

Từ ngày 06/03/2017 (tuần 31) đến ngày 18/03/2017 (tuần 32)

HTMLCN

(thầy Đồng)

Thứ 6, (tiết 2-6), phòng K01

(tiết 2-6)

K01

2

43KTNL2 (Ca 1)

TT Hàn

(thầy X Hoà)

Thứ 4,

(tiết 2-6), phòng K02

(tiết 2-6)

K03

Ngày 29/03/2017

 

Đề nghị các thầy cô giáo và các em  học sinh – sinh viên nghiêm túc thực hiện .