Asset Publisher

Thông báo kết quả họp xét miễn giảm học phí đợt 1 năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

 

1. Học sinh, sinh viên tiếp tục được miễn, giảm học phí từ năm học trước

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

1

Trần Đình Long

27/11/1996

41KTNL

Con BB

Miễn học phí từ tháng 9/2014 đến hết khóa học

2

Đỗ Tiến Lực

4/12/1996

41ĐĐT3

Con TB

3

Lại Hữu Hoàng Duy

22/03/1989

42ML

Con BB

4

Trần Thanh Dũng

20/7/1997

42ĐĐT1

Con TB

Miễn học phí từ tháng 9/2015 đến hết khóa học

5

Đặng Văn Phi

23/9/1996

42ĐTTT

Con TB

6

Công Trung Đức

24/10/1997

42KTNL2

Con TB

7

Trương Văn Tân

15/08/1996

41ĐĐT1

Dân tộc Mường, Hộ cận nghèo

Miễn học phí đến hết tháng 12/2016, đến tháng 1/2017 nộp bổ sung giấy xác nhận hộ cận nghèo để tiếp tục hưởng chế độ MHP

8

Khung Xuân Hưng

03/05/1996

41ĐĐT1

Dân tộc Xạ Phang  ở vùng ĐKKT-XH đặc biệt khó khăn

Giảm 70% học phí từ 1/12/2015 đến hết khóa học

 

2. Sinh viên  dừng hưởng miễn học phí

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Tuấn

18/8/1995

41ĐĐT3

Dân tộc Mường, Hộ cận nghèo

Tạm ngừng học HK II, năm học 2015 – 2016, QĐ 225, ngày 12/9/2016

 

 

3. Học sinh sinh viên được xét miễn, giảm học phí từ năm học 2016 - 2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

1

Phạm Vũ Bình

11/12/1998

43 KTNL1

CTB

Miễn học phí từ tháng 9/2016 đến hết khóa học

2

Phạm Vũ Thanh

11/12/1998

43ĐĐT1

CTB

3

Nguyễn Tuấn Anh

05/07/1997

43CNTT

CTB

4

Phạm Đức Hải

28/12/1998

43KTML

CTB

5

Bế Văn Tâm

05/05/1998

43 ĐĐT2

Dân tộc Nùng, hộ cận nghèo

Miễn học phí từ tháng 9/2016 đến hết tháng 12/2016. đến tháng 1/2017 nộp bổ sung giấy xác nhận hộ cận nghèo để tiếp tục hưởng chế đô MHP

6

Nguyễn Mạnh Trường

01/08/1998

43 ĐCN

Dân tộc Nùng, ở vùng ĐKKTXH đặc biệt khó khăn

Giảm 70% học phí từ năm học tháng 9/2016 đến hết khóa học

7

Phạm Văn Minh

21/1/1998

43 KTNL1

Con cán bộ CNVC, bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50% học phí từ năm học tháng 9/2016 đến hết khóa học