Asset Publisher

Thông báo Kết quả thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho HSSV K41 hệ CĐ và K42 hệ TCCN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

PHÒNG ĐÀO TẠO & NCKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Hà Nội, ngày 19 tháng 07  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v: Kết quả thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho HSSV khóa 41 hệ Cao đẳng và khóa 42 hệ Trung cấp chuyên nghiệp

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp năm 2017.

 

Căn cứ vào biên bản họp hội đồng thi tốt nghiệp ngày 19/07/2017. Phòng Đào tạo và NCKH thông báo tới HSSV khóa 41 hệ Cao đẳng và khóa 42 hệ Trung cấp chuyên nghiệp, kết quả thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp trên trang WEB của Nhà trường từ ngày 19/07/2017 đến hết ngày 25/07/2017.

 

Phòng Đào tạo và NCKH  sẽ nhận đơn thắc mắc, khiếu nại của HSSV trong thời gian từ ngày 19/07/2017 đến hết ngày 25/07/2017.