Asset Publisher

Thông báo kết quả thi và phúc khảo năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

---------------------

----------------------

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 38 HỆ CĐCQ VÀ CĐ NGHỀ,

KHÓA 39 TCCN

 

 

1. Phòng Đào tạo thông báo danh sách thí sinh và kết quả thi tốt nghiệp các lớp tại bảng tin từ ngày 12/7/2014.

 

2. Phòng Đào tạo nhận đơn phúc khảo trong thời hạn từ ngày 14/7/2014 đến 16h30 ngày 21/7/2014.

 

Không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên.