Asset Publisher

Thông báo làm thủ tục xin học tiếp học kỳ 1 năm học 2014-2015 đối với HSSV thuộc diện ngừng học

 

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH  HN

PHÒNG ĐÀO TẠO & NCKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 19  tháng  08  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc: làm thủ tục xin học tiếp học kỳ 1 năm học 2014-2015

đối với HSSV thuộc diện ngừng học

 

 

- Căn cứ kế hoạch năm học 2014-2015.

- Thực hiện sự chỉ đạo Ban Giám hiệu.

Để tạo điều kiện cho HSSV được học tiếp kịp tiến độ năm học 2014-2015.

Phòng Đào tạo & NCKH thông báo đến các sinh viên thuộc diện ngừng học trong các học kỳ trước đã học lại các học phần để cải thiện kết quả học tập, có điểm trung bình cộng học kỳ từ 5.00 trở lên và có khối lượng các học phần bị điểm dưới 5 tính từ đầu khóa học không quá 18 tín chỉ đến phòng Đào tạo và NCKH (B202) để làm thủ tục xin học tiếp.

Thời gian nộp đơn từ 19/8/2014 đến hết ngày 25/8/2014.

 

                                                           P. PHÒNG ĐÀO TẠO & NCKH

(đã ký)

                                                                    Hoàng Nhật Thanh

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày ......... tháng ........ năm .................

 

ĐƠN XIN HỌC TIẾP

(Sử dụng cho HSSV thuộc diện ngừng học)

 

Kính gửi:        Ban giám hiệu

                     Phòng Đào tạo & NCKH

 

Em tên là: ............................................................................. sinh ngày ......./........./...............

Hộ khẩu thường trú..................................................................................................................

Trước đây, em là HSSV lớp .............................. thuộc Khoa .................................................

Hệ đào tạo: ................................................. ngành học: .........................................................

Học kỳ ............... năm học .................................................em bị ngừng học. Trong học kỳ vừa qua em đã đăng ký học lại các học phần chưa đạt và có kết quả như sau:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Điểm học phần

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Khối lượng các học phần bị điểm dưới 5 tính từ đầu khóa học là:  ………. tín chỉ

Điểm trung bình cộng học kỳ là:……..   ( Điểm trung bình cộng học kỳ sau khi đã đăng ký học lại)

Đã đóng học phí đến học kỳ:…….- năm học: 201…- 201….

Nay em có nguyện vọng xin được học tiếp với khóa …..để đảm bảo tiến độ học tập.

Kính đề nghị Nhà trường xem xét, giải quyết. Em xin trân trọng cám ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ngày tiếp nhận đơn: ........../........./.................

Họ và tên Người tiếp nhận: ..........................................................................................

 

KÝ TÊN