Asset Publisher

Thông báo phát học bổng học tập kỳ 2 năm học 2013 - 2014

                                                                                                 

TRƯỜNG CĐ ĐIỆNTỬ-ĐIỆN LẠNH HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KẾ TOÁN –TÀI VỤ

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

                               

Hà nội, ngày 03  tháng 9 năm 2014

                                        

THÔNG BÁO

V/v : Phát học bổng HSSV

 

 

Phòng Kế toán –Tài vụ phát học bổng khuyến khích học tập học kỳ II/2013-2014 :

 

- Hệ cao đẳng : K38; K39; K40

- Hệ cao đẳng nghề : K38; K39; K40

- Hệ TCCN K40

 

Từ 8 giờ ngày 03 tháng 9  năm 2014 đến hết 17h ngày 25 tháng 9 năm 2014 .

 

Tại phòng Thủ quỹ - Trong giờ hành chính

 

Yêu cầu: Mang thẻ HSSV hoặc CMT