Asset Publisher

Thông báo phát học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 / 2015-2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KẾ TOÁN- TÀI VỤ

 

 

Độc lập-tự do-hạnh-phúc

 

Hà Nội, ngày 2  tháng 3  năm 2016

 

 

 

                                        

THÔNG BÁO 

 

Phòng Kế toán –Tài vụ phát học bổng khuyến khích học tập học kỳ I / 2015-2016 :

 

                    - Hệ cao đẳng : K40; K41

                    - Hệ cao đẳng nghề : K40; K41

                    - Hệ TCCN              : K41

*Thời gian:

    Từ 8h00  ngày 2  tháng  3  năm 2016 đến hết 17h00 ngày 11 tháng 3 năm 2016 .

 

*Địa điểm:

             Tại phòng Thủ quỹ - Trong giờ hành chính

    ( Điện thoại liên hệ : 04 38 338 915 ; DĐ 0978 982 533)

 

*Yêu cầu: Mang thẻ HSSV hoặc CMT 

 

Phòng Kế Toán – Tài Vụ

Trưởng phòng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Dung