Asset Publisher

Thông báo Thư viện Nhà trường đã mở tài khoản đọc và download tài liệu miễn phí tại trang tailieu.vn

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi :     - Cán bộ giảng viên, giáo viên và nhân viên đang làm việc tại Trường

                   - Học sinh, sinh viên các khóa đang học tập tại Trường

                  

Hiện nay tại Thư viện Nhà trường đã mở tài khoản đọc và download tài liệu miễn phí tại trang tailieu.vn với nguồn tài liệu đa dạng và phong phú đáp ứng tốt cho công tác giảng dạy và học tập nghiên cứu của các đối tượng bạn đọc. Từ ngày 19 tháng 11 năm 2015 Thư viện phục vụ các đối tượng bạn đọc đến sử dụng miễn phí nguồn tài liệu đa dạng trên.

 

Vậy Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo để cán bộ, giảng viên, giáo viên, và HSSV biết và lên Thư viện sử dụng nguồn tài liệu trên.