Asset Publisher

Thông báo tổ chức học bổ sung kiến thức cho HSSV nhập học muộn

 TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học bổ sung kiến thức cho HSSV nhập học muộn

 

Kính gửi: - Lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn

            Căn cứ vào sĩ số thực tế nhập học HSSV khoá 44 hệ Cao đẳng;

Phòng Đào tạo - NCKH thông báo tới các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường về thời khoá biểu học bổ sung kiến thức cho các lớp K44 đối với các môn học như sau:

STT

Môn học

Giáo viên

Thứ

Ngày

Tiết

Phòng

1

ĐTCB

Hoàng

Năm

16/11/2017

8 - 12

H402

Sáu

17/11/2017

8 - 12

Năm

23/11/2017

8 - 12

Sáu

24/11/2017

8 - 12

Sáu

01/12/2017

8 - 12

2

Vẽ điện

Hiệu

Ba

21/11/2017

2 - 6

H302

Ba

28/11/2017

2 - 6

3

Tin ĐC

V.Hồng

Hai

04/12/2017

8 - 12

H404

Ba

05/12/2017

2 - 6

06/12/2017

2 - 6

Bảy

09/12/2017

2 - 6

Hai

11/12/2017

8 - 12

4

Pháp luật

Tám

Bảy

18/11/2017

2 - 6

H307

Bảy

25/11/2017

2 - 6

5

Điện cơ bản

Du_ca1

(44ĐCN

44KTML3)

15/11/2017

2 - 6

H203

Hai

20/11/2017

8 - 12

22/11/2017

2 - 6

Hai

27/11/2017

8 - 12

29/11/2017

2 - 6

Cương_ca2

(44Đ ĐT

44KTML2)

15/11/2017

2 - 6

H204

22/11/2017

2 - 6

5

Điện cơ bản

Cương_ca2

(44Đ ĐT

44KTML2)

Bảy

25/11/2017

8 - 12

H301

29/11/2017

2 - 6

H204

Năm

30/11/2017

8 - 12

H301

6

GDTC

D.Hồng

Bảy

09/12/2017

8 - 12

Sân GDTC

Bảy

02/12/2017

2 - 6

Ba

05/12/2017

8 - 12

Hai

11/12/2017

2 - 6

7

T.AnhCB

M.Tuyết

Bảy

18/11/2017

8 - 12

H307

Bảy

02/12/2017

8 - 12

8

ĐLCB

Sáng

Năm

07/12/2017

8 - 12

H301

Sáu

08/12/2017

2 - 6

9

CKT

Hưng

Hai

04/12/2017

2 - 6

K02

Ba

05/12/2017

8 - 12

Hai

11/12/2017

2 - 6

10

VKT

Đ.Tân

Ba

21/11/2017

2 - 6

H406

Ba

28/11/2017

2 - 6

Sáu

08/12/2017

2 - 6

11

Chính trị

Miên

Sáu

17/11/2017

8 - 11

H108

Sáu

24/11/2017

8 - 11

Sáu

01/12/2017

8 - 11

Hai

04/12/2017

2 - 5