Asset Publisher

Thông báo và danh sách về việc công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học cho SV K42 - hệ CĐ chính quy HK1 - Năm học 2016-2017

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH

 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

       Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm  2017

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học

cho sinh viên khóa 42 – hệ Cao đẳng chính quy

Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

 
   

 

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo ban Giám hiệu, phòng Đào tạo & NCKH công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học cho sinh viên khóa 42 – hệ Cao đẳng chính quy – học kỳ 1- Năm học 2016-2017 tại bảng tin trước cửa phòng trực Đào tạo (B101) và trờn trang WEB của Trường  từ ngày 10/3/2017 đến ngày 17/03/2017.

 

2. Phòng Đào tạo & NCKH nhận đơn khiếu nại của HSSV trong thời hạn từ ngày 10/3/2017 đến ngày 17/03/2017.

 

Nhà trường sẽ không giải quyết đơn đối với đơn đề nghị  nhận được sau thời hạn quy định trên.

 

DANH SÁCH SV ĐƯỢC HỌC TIẾP KHÓA 42 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - HỌC KỲ 3 

 

DANH SÁCH SV TẠM NGỪNG HỌC CÁC KHÓA HỌC KÝ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016