Asset Publisher

Thông báo về việc phát học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2014 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  ĐIỆN TỬ-ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

 

V/v : Phát học bổng HSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày  27 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

 

Phòng Kế toán –Tài vụ phát học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014-2015 cho học sinh, sinh viên :

                 - Hệ cao đẳng :          K39; K40

                 - Hệ cao đẳng nghề : K39; K40

                 - Hệ TCCN   K40

Từ 8 giờ ngày 30 tháng 3  năm 2015 đến hết 17 giờ  ngày 16 tháng 4 năm 2015 .

Tại phòng Thủ quỹ - Trong giờ hành chính .

 

                  ( Điện thoại liên hệ : 04 38 338 915 ;0978 982 533)

 

Yêu cầu: Mang thẻ HSSV hoặc CMT