Asset Publisher

Thông báo về việc xét lại học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2014-2015 của lớp 40ĐĐT3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc xét lại học bổng khuyến khích học tập

học kỳ II năm học 2014 – 2015 của lớp 40ĐĐT3

 

 

Căn cứ đề nghị của sinh viên lớp 40ĐĐT3 về kết quả xét học bổng Học kỳ II năm học 2014 - 2015;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện Học kỳ II năm học 2014 - 2015 của lớp 40 ĐĐT3;

Căn cứ biên bản họp ngày 3/7/2015 của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2014 - 2015 của Nhà trường;

Phòng CTCT - QLHSSV thông báo kết quả xét lại học bổng khuyến khích học tâp Học kỳ II năm học 2014 – 2015 của lớp 40ĐĐT3 như sau:

Tiêu chuẩn: kết quả học tập đạt từ 7,72 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

Kết quả xét: 07 sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập:

 

STT

SỐ HIỆU

HỌ VÀ TÊN

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

LOẠI HB

TBCHT

XLRL

1

4010050562

Đặng Văn Hải

8.17

Tốt

2

2

4010050565

Trần Trung Hiếu

8.06

Tốt

2

3

4010050564

Nguyễn Tiến Hiếu

7.94

Tốt

3

4

4010050580

Đặng Thị Luyên

7.83

Tốt

3

5

4010050579

Nguyễn Phi Luật

7.78

Tốt

3

6

4010050605

Đặng Xuân Trọng

7.78

Tốt

3

7

4010050581

Đoàn Tăng Lưu

7.72

Xuất sắc

3