Asset Publisher

TKB: Các khoa - khóa 46,47 từ tuần 15 (từ ngày 02/11/2020), có điều chỉnh

 

THỜI KHÓA BIỂU

Khóa 46, 47 từ tuần 15 (từ ngày 02/11/2020)

Khoa ĐT-VT, Khoa Đ-TĐH, Khoa CNNL (có điều chỉnh) và Khoa CNTT