Asset Publisher

TKB: Các lớp thực hiện từ tuần 1 năm học 2021-2022 (Từ ngày 02/8/2021 đến 06/8/2021)

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

Các lớp thực hiện từ tuần 1 năm học 2021-2022

(Từ ngày 02/8 đến ngày 06/8 năm 2021)

 

1. Các lớp 46CNTT và 46TĐH:

 

 

2. Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Các lớp K47 và K46 TC học lại):