Asset Publisher

TKB: Học trực tuyến các lớp 47ĐTCN, 47ĐTTT, 47ĐCN, từ tuần 52 - 19/07/2021 (Các lớp khác vẫn thực hiện theo TKB trước)

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN CÁC LỚP

47ĐTCN, 47ĐTTT, 47ĐCN 

(Từ tuần 52 - 19/07/2021)

* Chú ý: Các lớp khác vẫn thực hiện theo TKB trước!