Asset Publisher

UBND TP Hà Nội đồng ý cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2.3 và sinh viên trở lại trường học từ ngày 8.3.2021

UBND TP Hà Nội đồng ý cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2.3 và sinh viên trở lại trường học từ ngày 8.3.2021


THÔNG BÁO

UBND TP Hà Nội đồng ý cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2.3.2021 và sinh viên trở lại trường học từ ngày 8.3.2021