CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

 

 

 

Các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên có trách nhiệm thực hiện mục tiêu và nguyên lý giáo dục, phù hợp với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của trường, của đoàn thể và hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.