ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Tổng số cán bộ, nhà giáo, nhân viên Nhà trường: 86 người.

Trong đó, đội ngũ giảng viên gồm các thầy cô giáo có đủ trình độ chuyên môn theo ngành, nghề và tiêu chuẩn chức danh Nhà giáo: 62 người

 

 

    - Trình độ sau đại học:                     46 người (02 Tiến sĩ + 44 Thạc sỹ)

    - Trình độ kỹ sư và cử nhân:            16 người

    - Cán bộ - nhân viên:                        24 người