ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường hiện có 106 người, gồm:
    - Giảng viên:                  74 người, chiếm 71,7%

    - Cán bộ - nhân viên:     30 người, chiếm 28,3%

   

Đội ngũ giảng viên gồm các thầy, cô giáo có đủ trình độ chuyên môn theo ngành, nghề và tiêu chuẩn chức danh giảng viên

    - Trình độ sau đại học:                     62 người (02 Tiến sĩ + 60 Thạc sỹ)

    - Trình độ kỹ sư và cử nhân:            11 người

    - Trình độ Cao đẳng:                        01 người