Quy mô và ngành nghề đào tạo
Quy mô đào tạo

         QUY MÔ ĐÀO TẠO

  

    - Đạo tạo chính quy tập trung: 4000 học sinh / năm học

 

    - Đào tạo ngắn hạn: 300 đến 400 học sinh / năm học

 

    - Bồi dưỡng nâng cao tay nghề: 200 học sinh / năm học

 

    - Đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu.