Quy mô và ngành nghề đào tạo

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

       1. Hệ Cao đẳng

 

       2. Hệ Trung cấp

 

       3. Hệ liên thông Cao đẳng từ Trung cấp

 

       4. Hệ liên thông Đại học từ Cao đẳng

 

       5. Đào tạo ngắn hạn