Quy mô và ngành nghề đào tạo

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

       1. Hệ Cao đẳng

 

       2. Hệ Trung cấp

 

       3. Hệ liên thông Cao đẳng, Đại học

 

       4. Đào tạo ngắn hạn