Lịch học thứ 7 - Thông báo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh phòng học

 

Kính gửi: Lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn

Căn cứ thông báo số 258/TB-CĐĐTĐL về việc bố trí, sắp xếp lại vị trí một số văn phòng làm việc và phòng học;

Căn cứ tiến độ sử dụng phòng học của các lớp;

Phòng Đào tạo - NCKH thông báo tới các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường về việc điều chỉnh phòng học từ ngày 10/12/2015 như sau:

 

Lớp

Thứ

Môn học

Tiết

Phòng cũ

Phòng

điều chỉnh

Lớp 4 – K42

(42KTNL1)

2

VLĐC

Đ.Hải

8,9

H501

H109

42KTNL1

VKT

Đ.Tân

10 - 12

Lớp 7 – K42

(42KTNL1

42CNTT)

3

T.AnhCB1

M.Tuyết

8,9

H502

H104

42KTNL1

4

ToánCC1

8,9

H501

H109

ĐL&TBĐ

Hoa

10,11

Lớp 1 – K42

(42KTNL1)

6

KTĐ

Trung

10,11

H501

H101

42KTNL2

2

VKT

Đ.Tân

4 - 6

H501

H103

Lớp 2 – K42

(42KTNL2)

3

KTĐ

Du

2,3

H501

H307

Lớp 3 – K42

(42KTNL2)

4

VLĐC

Thơm

2,3

H501

H109

42KTNL2

6

ĐL&TBĐ

Hoa

3,4

H501

H109

ToánCC1

N.Hằng

5,6

Lớp 5 – K42

(42KTNL3)

4

T.AnhCB1

Quế

4,5

H502

H109

Lớp

Thứ

Môn học

Tiết

Phòng cũ

Phòng

điều chỉnh

Lớp 3 – K42

(42CNTT)

2

TinĐC

P.Hạnh

2 – 6_ca1

C202

H406

42CNTT

6

CSKTLT

Duyên

2 - 6

C202

H503

 

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh phòng học của các lớp

 

Căn cứ sĩ vào biên bản họp hội đồng tuyển sinh ngày 16/10/2015 về việc tách lớp 42KTNL1, 42KTNL2 thành các lớp 42KTNL1, 42KTNL2, 42KTNL3;

Phòng Đào tạo - NCKH thông báo tới các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường về nội dung điều chỉnh thời khoá biểu từ ngày 26/10/2015 như sau:

  1. Thời khoá biểu lớp ổn định 42KTNL3

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2,3

TOAN101

Toán CC1

(2,2,0)

N.Hằng

H108

4 – 6

HOA101

Hoá ĐC

(2,1,1)

Trang

H108

5

4 - 6

COKHI101

Vẽ kỹ thuật

(3,3,0)

Đ.Tân

H109

6

5,6

DOLUONG110

ĐLĐN&TBĐ

(2,2,0)

Hoa

H101

  

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải tham gia các học phần độc lập:

   Tin học ĐC, VLĐC, KTĐ, T.Anh CB1

  1. Điều chỉnh thời khoá biểu các lớp độc lập

Lớp

Môn học

Lịch điều chỉnh

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 5 – K42

(42 KTNL3)

VLĐC

Thơm

6

3,4

H101

Lớp 3 – K42 (42KTNL3)

T.AnhCB1

Phúc

4

4,5

H108

Lớp 3 – K42

(42KTNL3)

KTĐ

Trung

4

2,3

H108

Lớp 6 – K42

(42KTNL3)

Tin ĐC

T.Nhung

3

2 - 6

H108

 

Ghi chú: Môn Tin ĐC học thực hành từ ngày 02/11/2015 tại P.H406

    T2 – 6_ca1 (V.Hồng)                               T8 – 12_ca2 (T.Nhung)

 

Căn cứ sĩ số của sinh viên khóa 42 hệ cao đẳng nhập học nguyện vọng 2,3 và số lượng lớp độc lập hiện nay;

Phòng Đào tạo - NCKH thông báo tới các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường về nội dung điều chỉnh thời khoá biểu từ ngày 19/10/2015 như sau:

 

Lớp

Môn học

Lịch điều chỉnh

Thứ

Tiết

Phòng

Lớp 3-K42

(42 ĐTTT

42CNTT)

NNLCB

Tươi

4

5

2,3

4 – 6

H101

H108

Lớp 1 – K42 (42ĐTTT)

GDTC1

Tiến

2

2 - 5

Sân1

Lớp 1 – K42 (42ĐTTT

42KTNL2)

T.AnhCB1

Tâm

4

4,5

H101

Lớp 5 – K42 (42KTNL2)

T.AnhCB1

Quế

4

4,5

H502

Lớp 3 – K42 (42KTNL2)

VLĐC

Thơm

4

2,3

H501

42CNTT

Toán CC1

H.Nga

3

10,11

H104

42CNTT

Toán RR

B.Chính

4

4,5

H104

 

Lớp

Môn học

Lịch điều chỉnh

Thứ

Tiết

Phòng

42ĐTTT

ĐL&TBĐ

V.Huy

5

2,3

H108