Web Content Display

 

ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

           + Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Phạm Tiến Dũng

           + Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh

             

             + Ủy viên :

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga 

2. Đồng chí Đặng Quang Hùng 

3. Đồng chí Phạm Trường Sinh

 

 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đảng ủy Nhà trường):

1. Quyết định chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm của Đảng bộ; quy chế làm việc của Đảng ủy; quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và quy định chức năng nhiệm vụ của các chi bộ trực thuộc.

2. Quyết định những vấn đề chiến lược, chủ trương, biện pháp chính nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối vào các lĩnh vực công tác của Đảng bộ Nhà trường.

3. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu hàng năm của Đảng bộ Nhà trường; cho ý kiến trong việc quyết định chủ trương phát triển về đào tạo, NCKH; về công tác tuyển dụng; đầu tư cơ sở vật chất; việc thành lập mới hoặc sát nhập các đơn vị trong Trường; việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ quản lý của các đơn vị trực thuộc Trường trên cơ sở các quy định hiện hành theo đề nghị của Ban Giám hiệu.

4. Xem xét quyết định hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng và kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên theo Điều lệ Đảng.

5. Giữa nhiệm kỳ, Đảng ủy họp để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường trong nửa đầu nhiệm kỳ và quyết định các nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp cần thiết trong nửa cuối nhiện kỳ.

6. Chuẩn bị và triệu tập đại hội bất thường Đảng bộ Nhà trường (nếu có). Hướng dẫn chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc. Trực tiếp thông qua báo cáo chính trị và phương án nhân sự bầu cấp ủy khóa mới của các chi bộ trực thuộc. Chuẩn y cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc.

7. Quyết định về công tác xây dựng, phát triển Đảng gồm: Quyết định phân công công tác đối với Đảng ủy viên; xét công nhận đối tượng Đảng trên cơ sở giới thiệu của các chi bộ và Đoàn thanh niên; cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét kết nạp Đảng và xét công nhận Đảng viên chính thức.

8. Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Đảng ủy hàng tháng, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất của Đảng ủy. Tổ chức các chương trình sơ kết, tổng kết hoạt động của Đảng bộ, các chương trình học tập theo chuyên đề và ngoại khóa cho Đảng viên toàn Đảng bộ.

 

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Đảng ủy viên

1. Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác, tích cực động viên, đồng chí, đồng nghiệp thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng viên và các công tác khác được Đảng ủy phân công.

2. Tham gia chuẩn bị, thảo luận có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác cũng như các quyết định của Đảng ủy.

3. Nghiêm chỉnh thực hiện và đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, các Nghị quyết của Đảng bộ và của Đảng cấp trên. Trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh ở đơn vị mình sinh hoạt và phụ trách.

4. Chủ động đề xuất ý kiến với chi bộ, Đảng ủy về chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, Đảng bộ Nhà trường.

5. Gương mẫu thực hiện các chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật, giữ gìn đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh và phải chịu trách nhiệm về tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu xảy ra ở đơn vị mình phụ trách. Có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, Nhà trường văn hóa.

6. Thực hiện đúng chế độ bảo mật, kỷ luật phát ngôn của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy và của Nhà trường nói chung.

7. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

8. Có quyền ứng cử, đề cử, nêu ý kiến về các chức danh Đảng ủy bầu hoặc phân công.

9. Trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ thuộc đơn vị được phân công phụ trách.

 

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Đảng ủy

1. Bí thư Đảng ủy là người đứng đầu BCH Đảng bộ Nhà trường; cùng với Đảng ủy chịu trách nhiệm trước Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Đảng bộ Nhà trường về hoạt động của Đẳng bộ và những công tác của Nhà trường theo quy định về trách nhiệm, quyền hạn.

2. Thay mặt Đảng ủy chủ trì công việc của Đảng ủy, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Đảng ủy. Đề xuất những vấn đề về chủ trương, chính sách lớn trên các lĩnh vực công tác để Đảng ủy bàn, quyết định.

3. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ, công tác cán bộ của Trường; tích cực cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động công tác.

4. Chỉ đạo thường trực văn phòng Đảng ủy giải quyết công việc thường xuyên của Đảng ủy, ủy nhiệm cho Phó Bí thư chủ trì công việc khi Bí thư vắng mặt.

 

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Bí thư Đảng ủy

1. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy về kết quả công tác được giao.

2. Cùng Bí thư Đảng ủy chỉ đạo xây dựng công tác phát triển đội ngũ, công tác cán bộ của Nhà trường.

3. Thực hiện và chịu trách nhiệm trực tiếp các mảng công tác được phân công.

4. Điều hành công việc khi Bí thư ủy nhiệm.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG

 

CHI BỘ SỐ 1

 

1. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Bí thư chi bộ số 1)

2. Đồng chí Lại Đức Thanh (Phó Bí thư chi bộ số 1)

3. Đồng chí Vũ Văn Ngọc (Chi ủy viên chi bộ số 1)

4. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh

5. Đồng chí Kim Xuân Cảnh 

6. Đồng chí Phạm Thị Chinh

7. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Dung

8. Đồng chí Nguyễn Thị Hải

9. Đồng chí Bùi Thị Kim Huệ

10. Đồng chí Hoàng Thị Ánh Len

 

 

CHI BỘ SỐ 2

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga (Bí thư chi bộ số 2)

2. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Phó Bí thư chi bộ số 2)

3. Đồng chí Phạm Thị Minh Nguyệt (Chi ủy viên chi bộ số 2)

4. Đồng chí Lê Việt Cường

5. Đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh

6. Đồng chí Nguyễn Thị Hương

7. Đồng chí Đồng Thị Minh Hường

8. Đồng chí Nguyễn Đăng Lăng

9. Đồng chí Vũ Thị Luyến

10. Đồng chí Nguyễn Đình Tân 

 

 

CHI BỘ SỐ 3

1. Đồng chí Nguyễn Thị Tươi (Bí thư chi bộ số 3)

2. Đồng chí Nguyễn Phương Anh (Phó Bí thư chi bộ số 3)

3. Đồng chí Phan Thị Thanh Tâm (Chi ủy viên chi bộ số 3)

4. Đồng chí Phạm Tiến Dũng

5. Đồng chí Dương Ngọc Hồng

6. Đồng chí Phạm Thị Ánh Hồng

7. Đồng chí Dương Thị Miên

8. Đồng chí Chu Thị Quế

9. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

10. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng

11. Đồng chí Nguyễn Minh Tuyết

 

 

CHI BỘ SỐ 4

1. Đồng chí Phạm Trường Sinh (Bí thư chi bộ số 4)

2. Đồng chí Phùng Thị Nguyên Hạnh (Phó Bí thư chi bộ số 4)

3. Đồng chí Nguyễn Văn Huy (Chi ủy viên chi bộ số 4)

4. Đồng chí Bùi Vĩnh Chính

5. Đồng chí Đinh Thuý Duyên

6. Đồng chí Bùi Vĩnh Huy

7. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Lan

8. Đồng chí Vũ Thị Nhật

9. Đồng chí Đỗ Phương Nhung

10. Đồng chí Phạm Đức Tuấn 

11. Đồng chí Hoàng Nhật Thanh

12. Đồng chí Lương Chí Thiện

 

 

CHI BỘ SỐ 5

1. Đồng chí Trần Liêm Hiệu (Bí thư chi bộ số 5)

2. Đồng chí Phạm Hồ Cương

3. Đồng chí Chìu Cắm Dưỡng

4. Đồng chí Đào Thu Hà

5. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa

6. Đồng chí Đặng Quang Hùng

7. Đồng chí Nguyễn Đức Tú

8. Đồng chí Nguyễn Trọng Thanh

 

Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ: 51 (Trong đó, chính thức: 48; dự bị: 03)

 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2012

  Đảng ủy Trường Cao đẳng ĐTĐL Hà Nội đã có thành tích tốt trong  các hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Đảng ủy Khối các Trường ĐHCĐ
02 2013   Đảng ủy Trường Cao đẳng ĐTĐL Hà Nội đã Có thành tích tốt trong 2 năm (2011-2013) triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/BCT "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đảng ủy Khối các Trường ĐHCĐ
03 2013   Bằng khen Phòng Công tác HSSV: Có thành tích xuất sắc trong 2 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03-CT/BCT  Trung Ương
04 2016   Tổ chức Đảng (Đảng bộ) tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong  thực hiện Chỉ thị 03-CT/BCT, KH 20-KH/TU... "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2015. Đảng ủy Khối các Trường ĐHCĐ
05 2016 Quyết định số 892/QĐ-ĐUK, ngày 31/5/2016 Giấy khen cho Đảng bộ Nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ CT. Đảng ủy Khối các Trường ĐHCĐ

06

2017

Quyết định số 1358-QĐ/ĐUK, ngày 18/1/2017

Giấy khen cho ông Chu Khắc Huy - Phó BT ĐU: Có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016.

Đảng ủy Khối các Trường ĐHCĐ

07

2017

Quyết định số 1840-QĐ/ĐUK, 11/7/2017

Giấy khen cho ông Phạm Tiến Dũng - BT ĐU: Có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống công tác xxaay dựng Đảng Khối các trường ĐH, CĐ.

Đảng ủy Khối các Trường ĐHCĐ

08

2019

Quyết định số 3002-QĐ/ĐUK

Đảng ủy Trường Cao đẳng ĐTĐL Hà Nội: Đã có thành tích tốt trong công tác tuyên giáo năm 2018.

Đảng ủy Khối các Trường ĐHCĐ