Web Content Display

Hội đồng trường

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

nhiệm kỳ 2023 – 2028

 

Chủ tịch Phạm Tiến Dũng

 

Thư ký Hội đồng Nguyễn Minh Tuyết 

 

 

Hội đồng trường Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1414 ra ngày 09/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội, là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị
hiện đang công tác

Chức danh trong
Hội đồng trường

1

Phạm Tiến Dũng

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch  Hội đồng

2

Nguyễn Minh Tuyết

Giảng viên,

Khoa Giáo dục đại cương

Thành viên,
kiêm Thư ký Hội đồng

3

Trần Xuân Ngọc

Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu

Thành viên Hội đồng

4

Nguyễn Thị Hằng Nga

Phó Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu

Thành viên Hội đồng

5

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng TC-HC, Ban Giám hiệu

Thành viên Hội đồng

6

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch Công đoàn,

Phòng Công tác HSSV

Thành viên Hội đồng

7

Nguyễn Văn Trường

Bí thư Đoàn TN,

Trung tâm Công nghệ thông tin và TT

Thành viên Hội đồng

8

Đặng Quang Hùng

Trưởng khoa Công nghệ nhiệt lạnh

Thành viên Hội đồng

9

Phạm Trường Sinh

Trưởng khoa Công nghệ thông tin

Thành viên Hội đồng

10

Nguyễn Đăng Lăng

Phó phụ trách Phòng Đào tạo

Thành viên Hội đồng

11

Nguyễn Phương Anh

Trưởng phòng Công tác HSSV

Thành viên Hội đồng

12

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán

Thành viên Hội đồng

13

Phạm Ngọc Chuyên             

CEO & Fourder, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hải Anh và Deco Vina

Thành viên Hội đồng

 

 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

 

Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường;

b) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế;

c) Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường theo quy định của pháp luật;

d) Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của Nhà trường;

đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

e) Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Nhà trường;

g) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường;

h) Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

i) Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng Trường. Nếu Hội đồng Trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan chủ quản trường.

 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trường:

 

a) Triệu tập các cuộc họp Hội đồng Trường;

b) Quyết định về chương trình nghị sự, chủ tọa các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp Hội đồng Trường;

c) Điều hành Hội đồng Trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

 

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng trường:

 

a) Tổng hợp, báo cáo Hội đồng Trường các hoạt động của trường; chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng Trường; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của Hội đồng Trường;

b) Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Trường;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Trường giao.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Hội đồng trường:

 

Thành viên của Hội đồng Trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Trường phân công và các nhiệm vụ khác theo quy định.